Bridge to Better Future
Hartveldseweg 34b
1111 BG Diemen
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Diemen


Bridge to Better Future is

een ANBI-stichting

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

 
 
 
 
 
 

Naam van de Stichting

Bridge to Better Future

RSIN nummer

859847858

KVK nummer

74306650

Post- en bezoekadres van de instelling

Hartveldseweg 34B, 1111BG Diemen

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De activiteiten van Stichting Bridge to Better vinden plaats op de volgende gebieden:

Sociale en psychosociale ondersteuning

In het proces van voorbereiding op inburgering en terugkeer worden deelnemers persoonlijk begeleid. Dit gebeurt door middel van coachingsgesprekken om blokkades op te heffen, hulp bij het verkrijgen van de juiste identificatie- en reisdocumenten en individuele empowerment. In een aantal gevallen werken wij ook samen met gespecialiseerde organisaties voor psychologische hulpverlening.


Het aanbieden van trainingen en stages aan projectdeelnemers

De deelnemers krijgen een intern trainingsprogramma aangeboden, gericht op empowerment en het opzetten en runnen van een klein bedrijf. Daarnaast wordt er een ICT-vaardigheidstraining gegeven. Voor individuele deelnemers worden ook mogelijkheden verkend voor een kortdurende praktijkopleiding, in het kader van de voorbereiding op terugkeer en het starten van een bedrijf. Het opdoen van vaardigheden en leeroperaties voorafgaand aan terugkeer zijn van essentieel belang en helpen bij het creëren van een goede uitgangspositie voor terugkeer.


Bemiddelen en/of verstrekken van microkrediet aan projectdeelnemers

Bridge to Better wil deelnemers die terugkeren een extra impuls geven, ook financieel. Dit is echter geen recht of een gegeven voor deelnemers, maar kan en zal alleen gebeuren als er ook specifieke fondsen beschikbaar zijn.


Opvolging en monitoring

Na terugkomst (proberen) we in contact te blijven met de deelnemers. Met name in de eerste periode is het van belang om te kunnen ondersteunen en te kijken of het effect van het terugkeerplan ook kan worden uitgevoerd. De meeste monitoring gebeurt op afstand (telefonisch, e-mail). Daarnaast volgen sommigen ook jaarlijks bezoeken aan landen waar meerdere mensen zijn teruggekeerd. Ook worden er mogelijkheden onderzocht hoe het lokale netwerk kan worden versterkt onder bestaande en nieuwe terugkeerders, en met andere organisaties en de (lokale) overheid(en).


Administratieve organisatie

Activiteiten rondom het vastleggen van het coachingsproces van deelnemers Administratie voor de organisatie, financieel, etc. Marketing & communicatie; om de boodschap over te brengen aan de stakeholders, relatiebeheer Fondsenwerving; aanvragen en rapporteren over subsidies, fondsenwerving en betrokkenheid bij het project.

 

Meldingsprocedure

Bridge to Better heeft een meldprocedure hoe te handelen bij (vermeend) seksueel misbruik/ongewenst gedrag binnen de organisatie. Bij vermoedens dient u dit te melden bij de vertrouwenspersoon (J.J. Blom, 020 341 384 5).


De manier waarop de instelling geld inzamelt

De Stichting werft haar fondsen door subsidies aan te vragen bij Europese, nationale en lokale overheden. Daarnaast worden particuliere fondsen ingezameld voor niet-subsidiabele kosten en voor deelnemers om aanvullende ondersteuning te bieden.


Beheer van het eigen vermogen van de instelling

De Stichting heeft nog geen eigen vermogen opgebouwd. De fondsen die binnenkomen, worden toegewezen aan de relevante subsidiedoelen Onder toezicht van het bestuur wordt het financiële beleid uitgevoerd door de financieel directeur van de Stichting.


Benutting van het eigen vermogen van de instelling

Het vermogen van de Stichting bestaat uit subsidiegelden die bestemd zijn voor specifieke projectactiviteiten. Dit zijn ook de enige activiteiten die de organisatie uitvoert. Europese, nationale en gemeentelijke subsidies worden allemaal gecontroleerd.


Namen en functies van bestuursleden

JJ Blom - Voorzitter

Terence Olivier Blom - Penningmeester

Secretaresse - Francesca Nuzzolese


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Stichting is onderverdeeld in verschillende groepen: - Bestuur: Het bestuur ontving op grond van de statuten alleen een onkostenvergoeding.

- Personeel: Het personeel wordt betaald op basis van indeling naar functie, leeftijd en ervaring. Dit is ook transparant in alle subsidieaanvragen en rekeningen. - Vrijwilligers: Vrijwilligers van de Stichting kunnen, afhankelijk van de inzet en werkzaamheden van de persoon, een vrijwillige bijdrage ontvangen binnen de door de Belastingdienst gestelde kaders wanneer er voldoende financien zijn.

- Stagiairs: Stagiairs kunnen een kleine stagevergoeding krijgen.


Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

Hiervoor verwijzen wij u naar ons activiteitenverslag. klik hier Voor balans en staat van baten en lasten 2019 klik hier.      klik hier Voor balans en staat van baten en lasten 2020. klik hier.     


Uitleg:

zie jaarrekeningenRemuneration policy

The remuneration policy of the Foundation is broken down into several groups:
- Governance: The board received under the statutes only a reimbursement for costs.
- Staff: The staff gets paid on the basis of classification of position, age and experience. This is also transparent in all grant applications and accounts.
- Volunteers: Volunteers from the Foundation may, depending on the deployment and activities of the person received a voluntary contribution within the framework set by the IRS.
- Interns: Interns can receive a small internship allowance.

Current report of activities carried out

For this, we refer you to our activity report. click here (Dutch only)

For balance sheet and statement of income and expenditure click (Dutch only) 2019 klik hier.      2020. klik hier


Explanation:

2013 was the year in which the Foundation built upon grants. 
The income of the Foundation consist of Allocation of deferred grants and private gifts and donations. Revenues serving the rent of apartments concern an in kind donation.
The cost of the organization can be divided into: personnel costs, organizational costs for the project, and participant related costs.