WIE ZIJN WE

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam


Bridge to Better Future is

een ANBI-stichting

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

 
 
 
 
 
 

WIE ZIJN WE

Stichting Bridge to Better Future is een nongovermentale, non-profit ANBI-stichting die voor migranten die vastlopen in hun leven toekomstperspectief wil bieden waarbij veiligheid en waardigheid een norm is. Bridge to Better bestaat uit een multicultureel team dat al meer dan 12 jaar zich met hart en ziel inzet voor deze doelgroep. Honderden mensen zijn geholpen door de effectieve aanpak. Lees meer hierover in "verhalen"

 

Visie:

Iedere vreemdeling verdient een duurzaam toekomstperspectief, ongeacht of zij een vergunning krijgen om in Nederland te blijven of terug moeten keren naar hun thuisland. Hoe eerder zij voorzien worden van de nodige skills en voorzieningen, hoe sneller en succesvoller zij een bestaan kunnen opbouwen in Nederland of in hun eigen land. Naast het perspectief dat dit biedt voor de migrant, reduceert dit kosten van uitkeringen, opvang en illegaliteit voor de Nederlandse samenleving en vult dit vacatures in bij bedrijven en instellingen met personeelstekort.

 

Missie:

Bridge to Better Future helpt migranten door een proactieve benadering, empowerment, trainingen, begeleiding, coaching en nazorg om een duurzame toekomst op te bouwen.

 

Doelgroep:

Migranten die illegaal in Nederland verblijven of asiel hebben aangevraagd, in afwachting zijn van de uitkomst van hun procedure of recent een verblijfsvergunning of afwijzing ontvingen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vluchtelingen of slachtoffers van geweld of mensenhandel die hier bescherming zochten en niet geloofd worden, willen wij voor of tijdens hun aanvraag voor verblijf bijstaan en samen met deskundigen zoeken naar oplossingen.

 

Migranten die in Nederland verblijf aanvragen willen wij vroegtijdig fasegericht helpen om aan het werk te gaan door middel van coaching, studiebegeleiding en job-keuze om zodoende te voorkomen dat zij in een jarenlang hulpverleningscircuit terecht komen met alle gevolgen van dien.

 

Uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder juridisch perspectief voor verblijf die zich moeten gaan oriënteren om keuzes te maken, wil BtoBF coachen en begeleiden naar een waardig legaal bestaan. 

Wanneer er geen perspectief in Nederland is, kunnen zij beter geholpen worden met skills voor de toekomst dan een tijdelijke opvang en valse hoop. Veel mensen zouden terug willen keren, maar missen de skills en aansluiting. Wanneer mensen ervoor kiezen vrijwillig terug te keren, helpen wij bij deze nieuwe herstart en een inkind bedrag in samenwerking met IOM.


In ons twee tot vier maanden durende programma helpen we mensen van een kansarme situatie naar een hoopvolle toekomst. We doen dit via training en coaching, en we leren hen hoe ze een eigen business kunnen starten zodat ze op eigen benen kunnen staan en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de lokale gemeenschap.


In alle onderdelen werkt de stichting samen met professionals op juridisch, medisch en educatief gebied en met het bedrijfsleven en gemeenten om zodoende kennis en ervaring beschikbaar te stellen ten behoeve van deze doelgroep. 

Vrijwilligers uit deze doelgroep zeten wij in om te leren en project te ondersteunen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Huidige situatie

In Nederland verblijven ongeveer 100,000 ongedocumenteerde migranten waarvan vele economische vluchtelingen uit veilige landen. Elke week arriveren ongeveer duizend nieuwe asielzoekers. Voor veel van hen is het niet mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen, zelfs niet na 10 jaar wachten. Vanwege hun illegale status hebben deze mannen en vrouwen vaak geen werk of een huis. Mede door corona verliezen veel hun kleine baantje en worden dakloos. Snel vinden ze zichzelf in een hopeloze, uitzichtloze situatie waarbij een veiligheidsnet ontbreekt. 

 
Uitgeprocedeerde vreemdelingen verliezen zo vaak beetje bij beetje hun zelfvertrouwen en waardigheid, terwijl de overheidskosten voor deze groep mensen drukt op de samenleving. In deze situatie verliest iedereen.  

Wanneer na zorgvuldige heroverweging geen juridisch perspectief blijkt, streeft Bridge to Better naar een eerzame oplossing. die leidt tot een win win situatie voor zowel ongedocumenteerden als de Nederlandse samenleving. 


Wanneer economische vluchtelingen geen perspectief hebben voor verblijf en hun land veilig, is het vaak beter hen te helpen voorbereiden om duurzaam en eervol terug te keren dan maanden, jaren in een opvang te zitten met valse hoop en dreigende depressies.

Ook voor de overheid kost vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst veel minder dan detentie, opvang van migranten of nieuwe, kansloze procedures. We blijven dan ook een apel doen op overheid en gemeenten om mee te werken en middelen beschikbaar te stellen voor projecten als dit.

Behalve goede voorbereiding d.m.v. training, coaching en op maat afstemming zoekt Bridge to Better daarom ook naar meer materiele steun door partners, bedrijven en funding om de herstart in land van herkomst te realiseren.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   


Actueel probleem

Een ander belangrijk en actueel maatschappelijk probleem is dat de lange doorlooptijd van het aanvragen van asiel (wachten op proces, beschikking, papieren, vervolghulp) en bijbehorende hulpverlening zo is ingericht dat het migranten langdurig in de wachtstand zet en hen daarmee onnodig passief en afhankelijk maakt. Daarbij hebben migranten vaak weinig opleiding en werkervaring waardoor ze perspectief hebben op de arbeidsmarkt (zowel hier als in hun land van herkomst).

Volgens SER april 2021 duurt het gemiddeld 5,5 jr. voordat een statushouder (tijdelijk) werk vindt. Het eerder activeren van de migrant en matchen aan een leerwerktraject kan hier een groot verschil in gaan uitmaken.

Zowel voor de samenleving als voor (het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de motivatie van) de betrokken mensen is het van belang dat een migrant zo snel mogelijk na aankomst in Nederland een positieve bijdrage kan gaan leveren.

Bij ontbreken van perspectief ligt nog een ander gevaar op de loer nl. arbeidsuitbuiting en seksindustrie met name bij slachtoffers mensenhandel. Volgens laatste nieuws wordt de helft van de slachtoffers weer slachtoffer binnen korte tijd mede vanwege te weinig hulp.

Bridge to Better Future wil daarom via haar netwerk mensen proactief vroegtijdig benaderen om potentiele kracht en talenten te activeren van migranten die zich nu in een  afhankelijkheids-positie bevinden.

Door het stimuleren van hun intrinsieke motivatie, zelfregie en eigen verantwoordelijkheid en hen toe te rusten met skills om een duurzaam bestaan op te bouwen kan de tijd naar integratie verkort worden en vinden mensen eerder een baan of kunnen ze een andere zinvolle bijdrage leveren.
Door het inzetten van kortdurende doelgerichte leerwerktrajecten in combinatie met noodzakelijke aansturing en coaching, slaan we een brug naar een duurzame oplossing waarbij de migrant voor zichzelf en zijn familie kan zorgen.